نام سرور آی پی سرور نام هاست مپ سرور بازیکنان
ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ | Match Mode 195.114.8.186:19000 @Persian_Bax_CH | ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ cs_italy_tactik2 28 / 64
▃▅▇█▓▒░ ﺩﻭﺳﯿﺐ ﻣﭻ ﺑﺎﺯﺍﻥ ░▒▓█▇▅▃ 195.114.8.189:14000 ·.·★ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮑﺲ ★·.· de_nuke 11 / 50
● ﺳﻮﺭﺱ ﺑﺎﺯﺍﻥ 195.114.8.188:33000 DeepNET | ﺩﯾﭗ ﻧﺖ de_dust2 9 / 50
▃▅▇█▓▒░ 0102 ﺩﻭﺳﯿﺐ ﺑﮑﺲ ░▒▓█▇▅▃ 195.114.8.189:27015 ·.·★ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮑﺲ ★·.· de_dust2 6 / 55
[ ﺯﺍﻣﺒﻰ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [4 MB] 185.141.107.139:13000 ミ ★ ZOMBIE FUN ★ 彡 zf_lila_panic_jungle 5 / 64
Xili 185.236.36.62:22000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 1 / 25
ﺳﯽ ﺍﺱ ﺑﺎﺯﺍﻥ 195.114.8.188:20000 DeepNET | ﺩﯾﭗ ﻧﺖ de_dust2 1 / 42
ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ 195.114.8.186:24000 @Persian_Bax_CH | ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ de_dust2 1 / 55
ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ ﺳﻮﺭﺱ 195.114.8.188:28000 DeepNET | ﺩﯾﭗ ﻧﺖ de_dust2 1 / 50
Friends 185.236.36.62:27015 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس $2000$ 1 / 25
[ ﻓﺎﻥ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [11 MB] 185.141.107.139:14000 ミ ★ BOMB DEFUSE ★ 彡 de_dust2 1 / 64
[ ﻟﯿﮓ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [4 MB] 185.141.107.139:15000 ミ ★ AWP ★ 彡 awp_lego_2010_v2 1 / 64
PBX Match 195.114.8.186:15000 @Persian_Bax_CH | ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺑﮑﺲ $2000$ 1 / 19
[ ﭘﺎﺑﻠﻴﮏ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [11 MB] 185.141.107.139:11000 ミ ★ BOMB DEFUSE ★ 彡 de_dust2 0 / 64
ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ ﺑﺎﺯﺍﻥ 195.114.8.190:26000 RoyalCS.ir | ﺭﻭﻳاﻝ ﺳﻰ اس de_dust2 0 / 50
[ ﻣﭻ | ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻥ ] [11 MB] 185.141.107.139:12000 ミ ★ BOMB DEFUSE ★ 彡 de_dust2 0 / 64